VTEM Menu - модуль joomla Mp3

Правила прийому

 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної
 комісії ДПТНЗ
«Сумський центр ПТО»
___________В.А. Мельник
“____” ______ 2017 р.

 

 

 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ

 

до Державного професійно-технічного навчального закладу

Сумський центр професійно-технічної освіти

 на 2018-2019 н. р.

 

І. Загальна частина

 

1.1. Правила прийомурозроблено на основі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  №449 від 14 травня 2013р. та наказом МОН України №344 від 09.04.2014 р. «Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».

1.2. До ДПТНЗ “Сумський центр професійно-технічної освіти” (далі – Центр) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у Центрі відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками та статтю (перелік робіт, на яких забороняється праця неповнолітніх (наказ МОЗ від 31.03.1994р. № 46), перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок (наказ МОЗ від 29.12.1993р. № 256), а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.     Прийом громадян до Центру здійснюється для  підготовки  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований  робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності у межах ліцензійного обсягу.

 1.6.    Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1.  Прийом до Центру здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Центру, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Центру на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі   Типових правил, затверджуються  директором Центру за погодженнямДепартаментом  освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

–       організовує прийом заяв та документів;

–       проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Центру;

–       організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

–       приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

–       організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

–       вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 

–     Центр готує:  на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на    базі базової загальної середньої освіти (9 класів)

 

Професія

Код профе-сії

Ліцензований обсяг прийому

Державне замовлення

У тому числі

Види підготовки

Термін навчання

Освітньо -кваліфікаційний

рівень випускників

на базі повної загальної середньої освіти

на базі базової загальної середньої освіти

     II  ступені

 

     IIІ ступені

 

Електрогазозвар-ник.

Слюсар із скла-дання металевих конструкцій

7212

7214

 

90

60

25

--

 

 

 

25

ППП, ПТН, ПрП, ПК

3 р.

0,5 р.

Електрогазо-зварник ІІІ-ІV р.;

слюсар ІI р.

Верстатник широкого профілю

8211

 

60

25

25

--

ППП, ПТН, ПрП, ПК

1,5 р.

0,5 р.

Верстатник    ІІІ- ІV р.

Електромонтер з ремонту та обслу-говування елек-троустаткування. Слюсар-інструментальник

7241

 

 

 

7222

 

90

 

 

 

90

25

--

25

ППП, ПТН,  ПК

3 р.

0.5 р.

Електромонтер ІІІ-ІV р.;

слюсар-інструментальник ІІ р.

Кухар. Кулінар борошняних виробів. Кухар ди-тячого харчування

5122

7412

5122

60

50

 

 

 

 

25

25

ППП

 

 

 

ППП

3 р.

 

 

 

1 р.

 

1 р.

 

 

 

1 р.

Кухар ІІІ-IV р.;

кулінар борошняних виробів  IV р.;

кухар дитячого харчування  V р.

Слюсар з ремонту автомобілів.

Слюсар-ремонтник

7231

7233

 

60

50

 

 

 

25

 

25

ППП, ПТН, ПрП, ПК

3 р.

 

 

1.5 р.

 

0,5 р.

 

 

0.5 р.

Слюсар з ремон-ту автомобілів  ІІІ-ІVр.;     Слюсар-ремонтник  ІІ р.

Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з механо-складальних робіт.

7212

 

 

7222

 

 

 

 

 

90

25

--

 

 

 

25

ППП, ПТН,  ПК

3 р.

 

Електрозварник ручного зварювання ІІІ-IV р.,

Слюсар ІI р.;

.

                           

 

 

Після закінчення центру на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) видається диплом кваліфікованого робітника, або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.   

 Після закінчення Центру на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) видається атестат про середню освіту і диплом     кваліфікованого робітника.

         Прийом до Центру проводиться шляхом проведення конкурсу середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту та  співбесід з абітурієнтами.  Питання для проведення співбесід з абітурієнтами готуються головами методичних комісій та доводяться до відома абітурієнтів. Результати проведення співбесід протоколюються.

 При виникненні спірних питань щодо результатів співбесід (однаковий конкурсний бал тощо) з абітурієнтами проводиться додаткове тестування.

Співбесіди з абітурієнтами проводяться згідно графіку, що затверджується директором Центру.

 

 

Графік роботи приймальної комісії:

 

Понеділок – п’ятниця: з 08.00 до 16.00;

 вихідні: субота, неділя.

 

Обмеження з професій  та спеціалізацій за медичними показаннями може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

2.6. Прийом документів від вступників починається з 01 квітня 2018 р. і завершується не раніше, ніж за 5 днів до початку навчальних занять.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

–       документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

–       документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал);

–       медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

–       14 фотокарток розміром 3 х 4 см;

–       копії документів, що дають право на пільги для вступу до Центру (за наявності).    

        Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

–        за рейтинговим списком вступників;

–        за результатами співбесіди;

–        за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні Центру, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

На третій ступінь можуть прийматися випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

–       особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

–       діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

–       діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

–       особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

–       особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

–       діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

–       діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

–       особи, визнані учасниками бойових дій, їхні діти, діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів чи помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, отриманого в період участі в АТО, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту;

–       діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

–       випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

–       випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

–       учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

–       випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями;

–       особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Центру за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Центру здійснюється наказом  директора. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Центру може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Центру на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

 

 

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Центр може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом  освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

           6.6. Інформацію  про роботу приймальної комісії можна отримати за телефонами:  700-473,  700-476, 700-477 та на офіційному сайті ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» http://scpto.sumy.ua/